The McMaster Museum of Art

TitleDateSorted AscendingRelated People Object Number
Hua Tuo Scrapes the Bone to Treat Guan Yu's Arrow Wound (Kada hone o kezurite Kan'u ga yakizu o ryôji suru zu), from the series Popular Romance of the Three Kingdoms (Tsûzoku Sangokushi no uchi) (first 2 panels of an Oban triptych)1853KUNIYOSHI, Utagawa1991.006.0005
Nikki Danjo and Arajishi Otonosuke with Rat, from the play Meiboku Sendai Hagic. 1848 - 1852KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0004
The Brave General (Yûshô) Hara Hayato no Shô, from the series One Hundred Brave Generals at the Battle of Kawanakajima [in Shinano Province] ([Shinshû] Kawanakajima hyaku yûshô sen no uchi)c. 1845KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0005
Kintoki Breaking Two Millstones, from Meiko hyaku yuden / Stories of a Hundred Heroes of High Renownc. 1843KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0006
Watanabe no Tsuna (Japanese samurai, 953-1025)c. 1848 - 1852KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0007
No. 7, Sakagaki Genzô Masakata, from the series Stories of the True Loyalty of the Faithful Samurai (Seichû gishi den / The 47 Ronin)1847KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0008
Nitta Shiro Tadatsune and the White Dragon Ghostc. 1844KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0009
Gongsun Sheng, the Dragon in the Clouds (Nyûunryû Kôsonshô), from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuan (Tsûzoku Suikoden gôketsu hyakuhachinin no hitori)1827-1830KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0013
Ruan Xiaowu, the Short-lived Second Son (Tanmeijirô Genshôgo), from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuan (Tsûzoku Suikoden gôketsu hyakuhachinin no hitori)c. 1827KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0014
Hua Rong, the Little Li Guang (Shoriko Kaei) Shooting a Wild Goose, from the series One Hundred and Eight Heroes of the Popular Shuihuzhuanc. 1827KUNIYOSHI, Utagawa1996.001.0015